Dr. R. Ganesh(Vocal - Carnatic)
Last Performance 17-04-2021
Program Name Trinity music festival - Sri Mummurthigal Jayanthi celebrations - Vocal Event
Venue
  • Sri Kanchi Kamakoti Karnataka Sangeetha Mummurthigal Seva Samithi
  • Sadasivam Nagar
  • Madipakkam
  • 600091
Organization Sri Kanchi Kamakoti Karnataka Sangeetha Mummurthigal Seva Samithi   
Time 6:00 PM
Admission Free